Nyhedsbrev

 Årsberetningen for Aalborgprovstiers Menighedspleje vedr. 2017:

Bestyrelsen har været fuldtallig, med undertegnede som bestyrelsesformand, og med Line Møller Mousten som næstformand. Tak til bestyrelses suppleanterne, der tilbød at stå til rådighed i 2017.

Orientering og historik:

Aalborgprovstiers Menighedspleje
er en del af Samvirkende Menighedsplejer, der har medlemssogne over hele Danmark. APM er en selvstændig forening , som har til formål at udøve diakonalt arbejde på tværs af provstier og sogne i Aalborg Kommune.

I øjeblikket er der 42 medlemssogne ud af 53 sogne i de 4 Aalborg provstier. Det vil sige, at over 75% af sognene er medlemmer. Hvert medlemssogn har to repræsentanter, hvoraf det ene medlem skal være medlem af menighedsrådet.

Det er blevet en tradition, at det årlige repræsentantskabsmøde afholdes sidste mandag i januar.

Ifølge vedtægterne, afholdes også et årligt gensidigt orienteringsmøde, for sognenes repræsentanter og bestyrelsen.
For at tilgodese alle de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer, inviterede vi dog alle interesserede i sognene.

Det er vigtigt, at sognene melder ud, hvis de synes, vi overser nogle opgaver, eller på anden måde ønsker ændrede eller nye tiltag. For bestyrelsen er det vigtigt at vide, om der er vilje til at bakke op om arbejdet.
Til erfaringsudvekslingsmødet skete der det glædelige, at de deltagende ønskede endnu et møde, da flere under emnet diakoni, følte et stort behov for erfaringsudveksling. Der blev derfor afholdt endnu et givende møde i oktober.

Aktiviteter som ikke styres af koordinatoren

Kirkens Genbrug
- Genbrugsbutik på adressen Boulevarden 36, Aalborg, er en væsentlig aktivitet.
Af overskuddet går halvdelen til Samvirkende Menighedsplejer og den anden halvdelen til Aalborgprovstiers Menighedspleje. I 2017 fik APM 70.000 kr.
Åbningstiden er ændret lidt i løbet af året, men fortrinsvis fra kl. 11-17 fra mandag til fredag og lørdag kl. 11-14.
Der var ca. 20 frivillige, som på skift passede butikken, men også der, er der brug for flere hænder, så der er nogle, der påtager sig rigtig store opgaver, fordi arbejdspresset i lange perioder har været stort. Jeg har dog ikke indblik i, hvad der foregår ud i alle hjørner, men et er sikkert, som situationen er for øjeblikket, ville menighedsplejens koordinerede indsats ikke være der, hvis det ikke var for de frivilliges indsats i genbrugsbutikken.

Folkekirkens Feriehjælp
er en mere beskeden indsats en gang om året.
Aalborgprovstiers Menighedspleje har i en årrække, I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, tilbudt en uges ferieophold i Jesperhus for en lille gruppe vanskeligt stillede børnefamilier. Familierne får tilknyttet en ferievært(er), til hjælp under ferien. Bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond udgør det økonomiske grundlag for tilbuddet, som suppleres økonomisk fra Samvirkende Menighedsplejer og APM.
Transport, adgang til blomsterparken, vandland m.m. er også dækket.
I kan høre nærmere om tilbudet, som også udbydes i 2018, ved at kontakte mig. Men kort kan siges, at sognene skal indstille familierne ved at udfylde et skema sammen med familien, efterfølgende overlades resten til menighedsplejen.

------------

 

I ca. 6 1/2 år, har der været ansat en koordinator i 15 timer om ugen. Lønnen dækkes af Aalborgprovstiers Menighedspleje. Bidrag kommer fortrinsvis fra de tilknyttede sogne, men som tidligere nævnt også fra Kirkens Genbrug. Desuden fra søgte fondsmidler samt beløb fra arrangementer i sognene, alt sammen nødvendigt for at sikre økonomien.

Koordinatoropgaver:

Koordinatorens opgavemængde styres bl.a. af henvisninger fra pårørende, sognene eller det offentlige. Dette gør, at der af og til kommer personer på venteliste til de længerevarende opgaver, og at vi også må sige fra til nogle ad hoc opgaver.

Vågetjeneste, aflastning og demenscafe, er de mest omfattende koordinator opgaver. Herudover varetages opgaver som bl.a.

Besøgsven/ledsager - til psykisk sårbare

Besøgstjeneste
– for ensomme, som sognet ikke selv har kunnet finde besøgsvenner til.

Koordinator opgaver, der ikke nødvendigvis er synlige:

Kontakt og information til menighedsråd, kirkeligt ansatte og brugere.
Information, samarbejde – inc. kursusvirksomhed og samarbejdsaftale med kommunen. Information, samarbejde – inc. kursusvirksomhed og samarbejdsaftale med regionen. Information og samarbejde med relevante frivillige organisationer.
PR generelt
og ikke at forglemme
”Ansættelser” af frivillige. Herunder frivillige med-koordinatorer.

De frivillige, som Birgitte har godkendt, og som efterfølgende er tilknyttet Menighedsplejen, er modne mennesker, i alle aldre, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og faglig vejledning på 4-5 årlige netværksmøder. De har tavshedspligt – også efter de evt. ophører med det frivillige arbejde.

De frivillige yder et gratis stykke arbejde, som ellers ikke ville blive gjort. Aalborg Provstiers menighedspleje betaler deres kørselsudgifter, hvis de søger om dette. ———————————————————

En enorm mængde opgaver til en 15 timers stilling, men det lader sig også kun gøre, fordi Birgitte, også selv, lægger en masse frivilligt arbejde.

I 2017, var der en forholdsvis stor øgning i opgavemængden, men heldigvis også i mængden af frivillige. Den forholdsvis store øgning i 2017 skyldes fortrinsvis 2 tiltag:

a)
Sidst på året gjorde Stiftet opmærksom på behovet for flere vågekoner i hele Menighedsplejens område. På grund af sygdom m.m. havde Menighedsplejen i en periode måtte takke nej til forholdsvis mange opgaver. Det omtalte behov, fik en del til at melde sig som vågekoner, så vi nu igen er oppe på ca. 20 vågekoner.

b)
I sidste del af 2016 blev en ansøgt bevilling til Sundhedsministeriet godkendt – der var søgt penge til 10 timers ugentlig ekstra koordinator arbejde i et år – dette skulle ske i samarbejde med Aalborg kommunes ældrehandicap forvaltning/Videnscenter for Demens. Projektet hed: Frikvarter til pårørende.
De pårørende var tænkt som dem, der har demente pårørende, så de kunne aflastes, og få et frikvarter. De frivillige skulle samtidig op-/kvalificeres til opgaven via et 3 dages kursusforløb. Så vil nogen nok tænke, ja men er det ikke lige som det, der allerede var i gang, og dertil må siges, jo det minder meget om det, og ideen er hentet derfra, men denne gang blev det afholdt i samarbejde med kommunen, og der fulgte både tid, penge,

page2image26488

 

yderligere faglig viden og tilbud om tid til undervisning med.
Så pt, har Aalborg de bedst kvalificerede frivillige aflastere, man kan forestille sig.
Man nåede endda at finde den anslåede mængde frivillige, længe før fristen udløb. For de frivillige, som ville fortsætte arbejdet under menighedsplejen, har Birgitte stadig opgaven som koordinator.

Vores koordinator, har endnu et ansættelsesforhold, som griber ind i Aalborg Provstiernes menighedspleje, så det vil jeg også lige nævne:

Birgitte arbejder som konsulent i Aalborg Stift, i 5 timer om ugen - men det er for Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende Menighedsplejer betaler fortsat den del af lønudgiften.
Lokalt er Birgitte pt. tovholder i: projekt Blomsterfamilierne.
Det er et knapt etårigt projekt, der er søgt midler til via Samvirkende Menighedsplejer. Opgaven går ud på at prøve at gøre noget for op til 6 enlige mødre der har været med på ferie i Jesperhus. Man mødes sidst på eftermiddagen på fredage. Der indkaldes evt. en fagperson til dagens emne. Emnet der ønskes drøftet er valgt af mødrene. Børnene aktiveres i et andet lokale, af frivillige, som har lyst til at give børnene nogle gode timer. Samværet sluttes af med fælles spisning, som der også er fundet frivillige til at stå for. Møderne afholdes en gang om måneden i Vejgård Sognegård. Ud over møderne i sognegården, er der afsat to gange til særlige aktiviteter – så familierne har allerede været en tur i Leos Legeland.

Vedr. bestyrelsens opgaver:
Det er jo en fornøjelse at kunne fortælle om både koordinatorens og de frivilliges store engagement. Og fornøjelsen bliver ikke mindre af de gode resultater – som vi måler på trygge, og tilfredse borgere, og ikke at forglemme glade, engagerede og velkvalificerede frivillige.
Jeg har fortalt med stor fornøjelse, vel vidende, at Birgitte lidt senere, vil give sin version, men sandsynligvis i et mere ydmygt ordvalg. I vil også kunne forstå, at bestyrelsen ikke har skullet bruge mange kræfter på dette område. Derfor vil jeg rette en særlig stor tak til Birgitte, for hendes utrættelige indsats.

Siden august 2016 er bestyrelsen blevet udfordret lidt ud over det sædvanlige, da vi blev arbejdsgivere for vores koordinator. De første 5 år i Birgittes ansættelsesperiode, var hun tilknyttet Samvirkende Menighedsplejer, men aftalen har hele tiden været, at vi skulle varetage opgaven efter de 5 år. Håber Birgitte har følt sig tryg med det nye ansættelsesforhold, og at Else vores kasserer, holder ud, trods de ekstra opgaver det medfører.

En anden udfordring bestyrelsen har haft i både 2016 og 17 er menighedsrådsvalget i slutningen af 16 - og det kom i starten lidt bag på os.
Vi havde på repræsentantskabsmødet i 16 ønsket økonomisk tilsagn for mindst 2016 og 2017, men pga. menighedsrådsvalget, var der en del sogne, som ikke ville give tilsagn for 2017, og nogle fik så heller ikke givet tilsagn for 2016. Det har stadig betydet en mærkbar nedgang i indtægterne, og vi har måttet udsende et orienteringsbrev – eller rettere et bekymringsbrev. Lykkeligvis betød det, at der indkom et hårdt tiltrængt beløb sidst på året. Som bestyrelse kunne vi godt tænke os, at vi ikke skulle bruge så mange tanker på økonomien. Som medarbejder kan man ikke kræve sikkerhed i ansættelsen, men det er ikke befordrende for arbejdsglæden, hele tiden at kunne risikere en opsigelse.

Trods denne dystre kommentar, har I forhåbentlig hørt i det tidligere berettede, at alle implicerede kan være stolte over, at vi ved fælles hjælp skaber stor taknemmelighed, glæde og tilfredshed blandt brugere og pårørende, og såmænd også ansatte via det arbejde, vi i fællesskab får udført. At det er lykkedes, kræver det omtalte gode og mangesidede samarbejde.

-------------

 

Menighedsplejens fremtid:

Jeg er af den overbevisning, at de der i sin tid fik søsat Aalborg provstiers Menighedspleje, har været meget fremsynede. Der er udvalgt diakonale opgaver, der egner sig bedst til specialisering og stordrift.
Mange - især våge opgaver, kan ikke planlægges, de skal følges op på her og nu, og måske kommer opgaverne i meget store klumper, så det er vigtigt, at man har en større gruppe at spørge, så chancen for at finde det nødvendige antal frivillige, er størst mulig. Det er desuden en stor opgave, at klæde de frivillige på til disse specielle opgaver, samt at følge op på opgaverne.

Gennem de sidste godt 6 år, er der lavet forskellig pr virksomhed, trykt foldere m.m. som er delt ud mange steder, der er skabt en god kontakt til både kommunen og sygehusene, og der er lavet samarbejdsaftaler med dem begge. Der er desuden god kontakt til lokale afdelinger af frivillige foreninger som Alzheimer foreningen, ÆldreSagen og Røde Kors, så vores tilbud er ved at være kendt i vores område. Chancen for at blive brugt, er dermed mangedoblet.

Min konklusion:
Efterhånden som vi bliver mere og mere kendt, vil der være et stadigt voksende behov for Aalborg Provstiers Menighedspleje. Koordinator opgaverne er for krævende og omfattende til, at de udelukkende kan overlades til frivillige. En kontaktperson og kun et kontaktnummer øger chancen for, at at der fortsat bliver rettet henvendelse.

For at vi kan fortsætte,
er vi nødt til, at have økonomisk tilsagn fra menighedsrådene ude i de forskellige sogne.
I 2016 havde vi underskud. I 2017, blev resultatet et mindre overskud, efter en ekstra henvendelse til sognene. Dejligt, og stor tak til sognene for viljen til at hjælpe.
Der er også hidtil suppleret op med frivillige bidrag fra sognene. Bestyrelsen har tidligere (på opfordring) foreslået nogle minimums bidrag – alt efter sognenes størrelse. Hvis alle indbetaler det foreslåede beløb, kan det løbe rundt.
Senest den 1. maj har bestyrelsen akut behov for en tilbagemelding på, om jeres sogn kan acceptere et betale et frivilligt beløb, og i så fald, hvor meget kan og vil sognet betale i år og næste år. Vi vil være taknemmelige for hvert tilsagn, der også vedrører 2019 og 2020. For at sige det som det er, står og falder APM med sognenes tilsagn, da vi er nødt til at sikre, at vi har penge til koordinatorens løn.

page4image20536


Nyhedsbrev – september 2016

Det er ved at være længe siden, I har hørt fra os, så her kommer lige en opdatering. I kan følge noget af arbejdet på Facebook. Søg på: Aalborg Menighedspleje. Man kan desuden læse mere uddybende på: www.aalborgprovstiersmenighedspleje.dk

Bestyrelsen ser nu sådan ud: Formand Karin Rask, næstformand Line Mousten. Desuden Vita Skammelsen, Jette Spliid, Johs. Bindslev, Tove Japetson Rasmussen, samt præsterepræsentant Henrik Busk Rasmussen.                  

Kasserer er Else Skak Jensen – både for Kirkens Genbrug og menighedsplejen.

Pr. 1. august 2016 har vi overtaget arbejdsgiverfunktionen for vores koordinator, Birgitte Viftrup Mortensen. Hun er, som de foregående 5 år, ansat 15 timer om ugen. Pengene til Birgittes aflønning findes fortsat gennem bidrag fra de nu 38 tilmeldte sogne, frivillige bidrag, Birgittes foredragsvirksomhed samt overskud fra Kirkens Genbrug.                                                                                                                                  Birgitte har stadig nogle opgaver som konsulent i Aalborg Stift, for Samvirkende Menighedsplejer.

I sin konsulent funktion har Birgitte samarbejdet med Sønder Tranders Sogn hen over julen og foråret, om et projekt, der kaldes Tidsmaskinen. Det er en støtte til enlige forældre og deres børn i sognet, og har haft karakter af en selvhjælpsgruppe. Diakoniudvalget og Menighedsrådet i Nr. Tranders har valgt at fortsætte arbejdet med Tidsmaskinen. Alle sogne, der er interesserede i at lave noget lignende, er velkomne til at henvende sig til Birgitte.

Feriehjælpen har igen i år været en stor succes! Vi sendte 8 familier på en uges gratis ferie til Jesperhus Blomsterpark, hvor familierne frit kunne benytte sig af hele parken og af fællesskabet med de mange andre familier fra Folkekirkens Feriehjælp. Vi mærkede en stor taknemmelighed fra familiernes side, over at få en sådan gave. Deres børn har fået så mange sjove og spændende oplevelser, og har noget at fortælle om i børnehaven og i skolen efter ferien. En stor tak skal lyde til den familie, der var frivillige rejseledere, nemlig Jens Noe, Mathilde Heiberg og deres 2 børn. 

Kirkens Genbrug, på Boulevarden 36, formår stadig at tjene flere og flere penge og det skaber tilfredshed og glæde. Og det er et vigtigt og kærkomment bidrag til Menighedsplejens arbejde her i Aalborg. Det skal I have stor tak for! Desværre mangler de frivillige, så der er flere, der må tage mange vagter, og det gør det svært, at holde åbent alle de dage, man ønsker. Har du selv mulighed for at bidrage lidt – eller lidt mere … eller kender du nogen du kan spørge, så vil det være en stor hjælp! Varer modtages også gerne!

Birgitte fortæller: ”Som noget forholdsvis nyt, har vi oprettet en Telefontjeneste, hvor Laila Pedersen ringer rundt til dem, hun har på sin liste og hører, hvordan dagen er gået. Hun tilbyder også at ringe om morgenen. I er alle velkomne til at rette henvendelse til mig, hvis I kender nogen i sognet, der kunne have glæde af at være på en sådan liste. Enten som et trygheds-opkald eller for at modvirke følelsen af ensomhed. 

Vi har lige fået en ny flyer, som kan bruges som PR til potentielle frivillige. I må selvfølgelig også gerne have den liggende i sognene, både for at orientere om andre aktiviteter, end Aflastning og Vågetjenesten, men også med den tanke, at I kan være med til at finde frivillige, som er villige til at arbejde på tværs af sognene. Flyer er vedhæftet nyhedsbrevet. Vi havde den med på årets Frivillig Marked, og delte mange ud til interesserede og fik gode samtaler med folk, der lagde vejen forbi Gl. Torv lørdag den 20. august. Se billeder på vores Facebook side.

I Vågetjenesten oplever vi, at der kommer mange flere henvendelser, end tidligere. Der kan godt være en periode, hvor det står meget stille, men over et år, er det en ret kraftig stigning. Vi kommer også på Sygehus Syd og Nord nu, og det er virkelig en god udvikling. Ofte er det til patienter, som ikke har familie og venner omkring sig. Behovet er derfor stort, for nærvær og en hånd at holde i. Vi har således brug for flere vågekoner nu, og I må meget gerne henvende jer og høre mere om opgaven, inden I tager stilling til, om det er noget for jer. 

Aflastningstjenesten får hele tiden nye opgaver og det er godt, at medarbejderne rundt om i kommunen ved, at vi er der. Vi har mange dygtige frivillige ud i hjemmene, hos mennesker med en demens- eller Parkinsons-sygdom eller med andre livstruende sygdomme. Den raske pårørende kan få en pause på 3 timer, til at komme lidt ud i verden, vel vidende, at der er en person, der er sammen med den syge ægtefælle. Når vi kommer ind i billedet, er det fordi den pårørende er meget bundet til hjemmet og er temmelig slidt ned. De frivillige har altid mulighed for at trykke på et kald til hjemmeplejen i disse opgaver, og det giver en tryghed for alle parter. Der opstår mange gode relationer mellem de frivillige og den person, der er syg, men også med den raske pårørende, der kommer hjem med ny energi, men som ofte også har brug for at snakke lidt. Der er altid brug for flere aflastere!

Vi har stadig forskellige opgaver på Plejehjemmet Otiumgården og en besøgsven, Hans Lodberg, der kommer fast på Thulebakken og hygger sig med beboerne, læser højt og fortæller røverhistorier  

Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med kommunen om vores Café i Vest – for demente i eget hjem. Erna Thisted, der er frivillig i Menighedsplejen, har påtaget sig et stort ansvar for denne Café, både hvad angår forberedelse af Caféen og leder os igennem de 3 timer hver onsdag eftermiddag, med sang og spil, højtlæsning, gymnastik og dans – og mange andre indslag såsom ture ud af huset, bagning og gåture. Det er et vigtigt holdepunkt i løbet af ugen for mange af vores gæster, som ser det som ugens højdepunkt. Det er en fornøjelse at være en del af!

Vi har også besøgsvenner, herunder også besøgsvenner for psykisk sårbare. Vi kunne også godt bruge nogle flere til disse opgaver ; ) De frivillige besøgsvenner for psykisk sårbare har medio august været til fælles supervision hos Ellen Nygaard, som arbejder i Psykiatrien i Viborg, men gerne vil støtte Menighedsplejen med denne hjælp. Besøgsvennerne har også været samlet her i august, til frokost og erfaringsudveksling. Den 6. september har vi det næste erfa møde for Aflastnings- og Vågetjenesten, som vi har 4 af om året, ud over julefrokosten. Her får vi snakket på kryds og tværs, delt erfaringer, får nye informationer og viden og så spiser vi frokost sammen. Vi holder møderne i jeres sognehuse rundt omkring. Tak for gæstfrihed og hjælp!

Nærvær og omsorg – det er, hvad vi i Menighedsplejen ønsker at dele med andre i udsatte livssituationer. Det er til stadighed stærkt for mig at opleve, hvordan de frivillige i Menighedsplejen formår at blive ved med at give ud af netop nærvær og omsorg. Og hvor meget det betyder for dem, de kommer hos.”                                                            

Stor tak fra bestyrelsen til alle de uundværlige frivillige rundt i de 4 provstier, Birgitte, og den fortsatte støtte fra jer i sognene. Sammen må vi fortsat arbejde på, at der er liv i omsorgen.

 

Nyhedsbrev – oktober 2015

 

Kære medlemssogne!

 

Igen har vi nogle nyheder til jer.

 

Generelt må sige, at menighedsplejen i Aalborg kommune har det rigtig

 

godt!

 

Vore tilbud bliver brugt.

 

Vores koordinator Birgitte Viftrup har mange gode kontakter. Sidste nyt er, at hun skal have et møde med sygehusdirektøren om, at vores vågetjeneste også kan bruges på sygehuset.

 

Dejligt med anerkendelse af vore tilbud.

 

Det store tema i bestyrelsen er dog fremtiden!!

 

Vi har tidligere sendt vores ønskeliste ud til jer. Enkelte sogne har meldt tilbage.
Vi vedhæfter her sognelisten med vores økonomiske ønsker til jer og med angivelse af de svar, vi allerede har modtaget.

 


Sogne, der endnu ikke har svaret, beder vi om senest den 20. november om at fortælle, hvad I ønsker at bidrage med.

 

Har I spørgsmål om hele forløbet og økonomien, må I endelig spørge!!

 

Kirkens Genbrug

 

Juli kvartalet har givet et overskud på 28.000 kr. Halvdelen af dette overskud går til vores lokale arbejde og den anden halvdel går til Samvirkende Menighedsplejer.

 

Det er gode penge.
MEN vi mangler medarbejdere i butikken!!
En konsekvens bliver, at vi må drosle ned på åbningstiderne.

 

Hvis I kan prikke nogen på skulderen om at hjælpe ,vil det være så dejligt. Kontakt butikkens daglige leder Birte Fjorback på tlf 29 68 60 52

 


Ny kasserer

 

Både menighedsplejen og Kirkens Genbrug har fået ny kasserer. Else Skak har overtaget begge kasser og regnskaber.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen kan I se på vores hjemmeside
www.aalborgprovstiermenighedspleje.dk

 

Julehjælp

 

Som medlemssogn har I mulighed for at søge julehjælp hos Samvirkende Menighedsplejer til trængte familier i jeres sogn.

 

Flg. gælder for at få denne hjælp

 

I skal som medlemssogn ansøge om hjælpen senest torsdag den 3. december kl. 12

 

I sender eller mailer en oversigt over de familier, I ønsker hjælp til. Navn og adresse skal fremgå. I angiver hvor mange børn og voksne, der er i familien

 

Oversigten sendes til Anne Olesen, Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby eller mailes til ao@menighedsplejer.dk

 

Det normale beløb der gives er 500 kr pr par/enlig og 100 kr pr barn. Menighedsplejen forbeholder sig muligheden for at beløbene kan blive mindre eller at ikke alle får hjælp. Dette afhænger af antallet af ansøgere.

 

I skal angive et kontonummer, som beløbet skal overføres til. Det må ikke være den officielle konto for kirkekassen. Beløbet vil blive overført i perioden 14. – 18. december

 

Har du brug for hjælp må I meget gerne kontakte Jens Chr. tlf 98 27 10 68 – jcme@km.dk

 

Repræsentantskabsmødet mandag den 25. januar 2016

 

Mødet begynder kl. 18 med spisning.

 

Endelig dagsorden udsendes medio december.

 

Gode ønsker

 

Bestyrelsen for Aalborgprovstiernes Menighedspleje

 

Karin Rask

 

Jette Spliid Andersen

 

Vita Skammelsen

 

Line Møller Moustsen

 

Tove Rasmussen

 

Johannes B. Bindslev

 

Jens Chr. Meldgaard – tlf 98 27 10 68 – jcme@km.dk

 

 


Nyhedsbrev maj 2015

Kære medlemssogne.

Igen har vi forskelligt nyt at orientere jer om


Nyt medlemssogn

Også denne gang kan vi fortælle om et nyt sogn, der har valgt at være med i fællesskabet om menighedsplejen. Det er Nørholm Sogn.
Et stort velkommen!

Vi er nu 38 medlemssogne.

Konstituerende bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jens Chr. Meldgaard som formand, Karin Rask som næstformand.

Kasserer Gitte Arendt stopper med dette arbejde til juli. Vi forsøger at finde en kasserer uden for bestyrelsen.
Det går godt i menighedsplejen. Der fortaltes om de forskellige ansvarsområder. Den stadig stigende vækst i opgaverne kræver, at vi finder flere frivillige.

Vi drøftede den fremtidige menighedspleje. En udfordring er det stadig, hvordan vi skaber en konkret vi-følelse i kommunen.

Også fremtidens økonomi blev drøftet. Vi satser på en treårig aftale fra august 2016.


Vore forventninger til de enkelte sognes bidrag fremgår af vedhæftede fil.

Vil gerne menighedsrådene melder tilbage efter sommerferien.

Møde for repræsentanter den 13. april i Vodskov

Der var i alt 19 deltagere, der repræsenterede Budolfi, Gistrup, Hasseris, Nørre Tranders, Nibe/Vokslev og Vodskov sogne, bestyrelsen samt koordinatoren.

Efter en sang, tanker og en efterfølgende repræsentationsrunde, blev der fortalt levende om Aalborgprovstiernes menighedspleje:

Først overordnet af Birgitte (koordinator), der fortalte om, hvordan hun udforsker mulige nye arbejdsområder, og hvordan der allerede nu arbejdes på mange fronter, samt at flokken af frivillige vokser støt og roligt. Der er dog fortsat brug for nye frivillige.

Bjarne (frivillig) fortalte, hvordan han som aflaster, varetager denne opgave.

Birte (frivillig leder) om Kirkens Genbrug. Det er nu sådan, at halvdelen af overskuddet går til Aalborg Provstiernes menighedspleje. Der er fortsat brug for varer til butikken. Møbler dog kun i let håndter-bar udgave.

Efterfølgende var der gruppesamtaler om menighedsplejeforhold i sognene.

Bestyrelsen gav en kort orientering om:

Folkekirkens Feriehjælp og Julehjælpen. Der blev spurgt til muligheden for at søge midler til andre formål, f.eks. hjælp til konfirmation. Man opfordres til i konkrete tilfælde at søge penge hos Samvirkende Menighedspleje.

De nye foldere om aflastning og vågetjenesten blev nævnt. De må gerne lægges på sognenes hjemmeside.

Der blev lovet en tekst om Aalborg provstiers menighedspleje. Teksten vedlægges nyhedsbrevet. Teksten, eller en del af den, kan man frit bruge på sognets hjemmeside og/eller i kirkebladet.

Bestyrelsen fremførte deres forventninger til repræsentanterne - herunder den fremtidige økonomi.

Tallene vedlægges nyhedsbrevet.

Herefter var der plads til flere spørgsmål og kommentarer. Det var kommentarer, forslag og tanker, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Eksempelvis blev det nævnt, det var forvirrende, at vi både har noget, der hedder Repræsentantskabsmøde (møde med beretning, økonomi og valg) og så dette møde, der hedder møde for repræsentanter. Forslag at vi kalder repræsentantskabsmødet for generalforsamling.

Efter en god, konstruktiv og inspirerende aften, sluttede vi med en aftensang.

Seneste nyt

Det ser ud til, at vi nu har fundet en kontaktperson, der vil varetage opgaven sammen med Birgitte at tilbyde besøg hos psykisk sårbare. I hører nærmere senere.

Hvad forventer vi af jer lige nu

1. at menighedsrådet drøfter muligheden for at opfylde vores ønske om jeres bidrag til koordinatorstillingen. Vil gerne høre fra jer efter sommerferien. Kan dog nås, hvis I drøfter det på jeres august eller september møde. Men vi er meget interesseret i at høre fra jer, så snart I har en melding

2. at I i jeres kirkeblad og/eller på jeres hjemmeside omtaler Aalborgprovstiernes Menighedspleje. I kan med god samvittighed skrive, at I tilbyder besøgs- aflastnings- og vågetjeneste. Får I henvendelser kan I kontakte Birgitte Viftrup Mortensen tlf 20 35 14 16 – bvm@menighedsplejer.dk

3. at I opfordrer til i jeres cirkler at opfordre personer til at tilbyde sig som frivillige

4. at I samler effekter ind til Kirkens Genbrug. Stil måske en kasse op i Sognegården. I afleverer effekterne på Boulevarden 36.

Gode ønsker

Bestyrelsen for Aalborgprovstiernes Menighedspleje

v. Jens Chr Meldgaarad

tlf 98 27 10 69 – jcme@km.dk

 

ÅRSRAPPORT 2014
Birgitte Viftrup Mortensen, ugentligt timetal: 30

Frivillig-marked i august 2014
Her ses Vibeke Hedegaard, der blev indstillet til årets frivillig i Aalborg Kommune !

OBS! Ovenstående billede mangler


KOORDINATOR AF AFLASTNINGS-OG VÅGETJENESTEN I AALBORGPROVSTIERS M.PL., 15 TIMER/UGEN
PR samt hvervning af frivillige for aflastningstjenesten, vågetjeneste m.m. Herunder: PR og støtte til hvervning af frivillige til genbrugsbutikken. Samt undervisning og pleje af frivillige.
Status for året 2014 er, at det har været endnu et spændende år, i samarbejde med de frivillige, der gør et kæmpe  arbejde for at aflaste mennesker i en yderst svær livssituation og for at give mennesker nærvær og omsorg og dermed nyt håb. Nye frivillige er kommet til – nogle er desværre også stoppet. Vi har været en stor gruppe afsted til Fyn på basiskursus og vi har fået fine nye foldere og plakater.
Jeg har været på besøg i flere Menighedsråd, som er en med i Aalborgprovstiers M.pl. for at fortælle dem om det fine arbejde de er en del af. Desuden har jeg været på besøg i andre foreninger en del gange for at fortælle om Menighedsplejen. Disse besøg i MR og foredrag  er en vigtig del af vores PR, men er også nødvendig for at danne grundlag for at MR tager -og føler et medansvar for Menighedsplejens Tjenester. Desuden har året budt på flere udviklings-samtaler med sogne i M.pl. om deres Besøgstjenester. Det glæder mig, at de bliver revitaliseret rundt omkring og genstartet andre steder. Der er kommet ny fokus på ensomhed i Danmark i diverse medier og den nye fokus oplever jeg også ude i sognene.
17. januar deltog jeg i en konference om de nye spilleregler for frivillige. Der var 5 work shops og Britta Pedersen, demens koordinator og jeg stod for 1 af dem. Vi skulle fortælle, hvordan det er en succes for os at samarbejde med kommunen om et projekt, nemlig Caféen for demente. Der var over 70 deltagere på vores ws. I den forbindelse var jeg i radioavisen om morgenen, for at fortælle lidt om konferencen og om vores succes historie.
AFLASTNINGS- OG VÅGETJENESTEN
I første del af 2014 var status, at det gik godt i Aflastnings – og Vågetjenesten generelt. Vi havde nu 31 frivillige – og vi havde nok opgaver, særligt har der været en vækst i henvendelserne til Aflastningstjenesten. I det første kvartal var der ikke mange våge opgaver og vi kontaktede Røde Kors, som også har en Vågetjeneste og spurgt om de havde alle opgaverne. Men de havde heller ikke så meget at lave. Jeg gætter på, at det skyldes Aalborg Kommunes om-rokkering af områder og titler mm. Så de ansatte har ikke haft overskud til at kontakte os. Selv når vi er i private hjem, uden for plejehjemmene, er det oftest en hjemmehjælper eller sygeplejerske, der kontakter os. Den sidste del af 2014 har dog givet mange flere henvendelser og det glæder os.
Vi har igen i år fået nye aflastere, ligesom vi også har fået nye vågekoner. Desværre er nogen dog også stoppet. Vi har også fået nye besøgsvenner. Der er 35 frivillige i de fælles Tjenester.  Derfor valgte jeg også at indstille til bestyrelsen for Aalborgprovstier, at vi ansøgte om penge til at sende en stor flok afsted på basiskursus i SMP om efteråret. Både fordi vi havde en del nye frivillige i år og en del, der var blevet nye i 2013, hvor der ikke var Basiskursus. Desuden fordi det er vigtigt, at vi har en oplevelse af at blive rystet sammen som frivillig gruppe og få nogle oplevelser sammen.  Det var en stor glæde, at vi fik bevilget penge fra Søster Kathinkas Fond til at sende 14 frivillige samt mig til Fyn i oktober.  Det var en stor succes, som gav os en oplevelse af at ”vi er et fællesskab” og vi er en del af et større og spændende fællesskab. Det var også fagligt udfordrende og de frivillige – og jeg -lærte meget fra de yderst kompetente undervisere på basiskurset – herunder vore egne Nina Baun, Annette Langdahl og Kirsten Laursen.  De frivillige har ofte givet udtryk for, at de er stolte over at være en del af Samvirkende Menighedsplejer. Det betyder meget for dem, at de er en del af noget større – af en landsdækkende organisation, med dygtige medarbejdere, der laver høj-kvalitets kurser.
I Aflastningstjenesten er der sket det dejlige, at en af vores gode og erfarne frivillige, Kirsten Stubkjær har sagt, at hun gerne vil hjælpe mig med at koordinere aflastningsopgaverne. Vi har mødtes et par gange og aftalt hvordan vi fordeler opgaverne. Det glæder mig meget! Mest fordi jeg synes det er vigtigt, at jeg ikke er uundværlig og fordi det er vigtigt, at frivillige med lederevner skal have mulighed for at bruge dem! Vi har 14 – 17 aflastnings-opgaver løbende hvert år.
CAFÉ FOR MENNESKER MED EN DEMENSSYGDOM. HVER ONSDAG – HELE ÅRET RUNDT.
Demenscaféen er stadig en succes. Både for de frivillige og de gæster vi har, som ser frem til vores onsdag eftermiddage. Demenskoordinatoren og hele demensteamet i Vestbyen opfatter den som en succes og det gør vi bestemt også i Aalborg M.pl. Igen i år lavede Aalborg Kommunes demensteams deres egen Huskedag en lørdag i september. Og igen inviterede de 3 frivilligorganisationer med til at stå på stand og fortælle om vores arbejde med at støtte mennesker med demens samt deres pårørende.
I år besluttede vi at sige ja til at få en politiker i praktik i forbindelse med Frivillig Fredag i september. Vi fik derfor besøg af Jørgen Hein, der sidder i Aalborg Byråd og han var med fra 13-16 i Caféen. Han faldt godt ind og hyggede sig og stillede mange gode spørgsmål. Det viste sig, at han kendte flere af vores faste gæster. En af dem (til venstre i billedet) er en meget kendt dame i Aalborg). Dette var også en del af det løbende arbejde med at skabe PR, viden om- og good-will omkring vores arbejde. Det tror jeg lykkedes.
    Der mangler et billede der skulle vise:
Caféen: Politiker i praktik (Jørgen Hein th i billedet). Vi havde en meget hyggelig eftermiddag!

PR – NYE FOLDERE
I forhold til PR af Aflastnings- og Vågetjenesten, har 4 frivillige og jeg haft et projekt kørende i 2013 og 14 hvor vi har indsamlet inspiration og data til at få lavet helt nye foldere, med nyt layout og indhold. Vi har flere gange mødtes hos en frivillig, som også er kunstner. Hun har malet forsiden og bagsiden folderne. I sidste kvartal i 2014 er de endelig udkommet og blevet delt ud til plejehjem, ledere og kirker. Vi har også fået plakater med samme motiv.
KIRKENS GENBRUG
I Kirkens Genbrug går det rigtig godt og de har betalt den gæld, de skulle betale af til SMP. Det er jo dejligt og man kan tydeligt mærke, at det giver glæde og stolthed!  Det er en rigtig pæn butik og jeg hører kun positivt om butikken rundt omkring. Den 8. okt. var jeg i Middelfart på det landsdækkende kursus for Kirkens Genbrug og undervise om diakoni. Det var en positiv oplevelse for mig og jeg fik snakket med mange af deltagerne og fik en ny indsigt i det arbejde de står med og brænder for. Den 18. december havde vi julefrokost for alle de frivillige i Aflastnings- og Vågetjenesten men også for de frivillige i KG. Vi var 45 i alt og fik hjemmelavet mad, tilberedt af 2 frivillige og var i Teater Nordkraft bagefter. Det var en meget festlig og positiv aften, som understregede vigtigheden af, at vi oplever os som en samlet flok i Aalborgprovstiers Menighedspleje.
NY GREN AF AFLASTNINGSTJENESTEN: PLEJEHJEMMET OTIUMGÅRDEN
Pr. 1. juni startede vi et nyt projekt på plejehjemmet Otiumgården, hvor vi har været med vågekonerne mange gange. Otiumgården har ikke et aktivitetscenter længere og de har valgt at bruge lokalerne til mange forskellige ting, herunder en frivillig-drevet Café. Når der ikke lige foregår noget i lokalet, er det også meningen, at beboerne kan bruge rummet som en café, hvor de kan købe lidt at drikke og hygge sig sammen.
Onsdag kl. 10.30-13-30 står vi i Menighedsplejen for at lave mad sammen med beboerne, dække bord og spise sammen. Fokus er på dufte, smag og hjemlig hygge. Derudover synger vi, snakker, hygger og læser højt. De første måneder har været en succes og beboerne roser vores arbejde og kommer meget gerne tilbage uge efter uge. Vores store udfordring er dog, at der kommer så mange, at vi har brug for mindst 4 frivillige hver gang og det er endnu ikke lykkes mig at finde så mange, der kan og vil møde op hver gang. Men personalet hjælper til og det hele går alligevel. Men ikke på sigt, hvis ikke der kommer nogle flere frivillige. Jeg har specifikt spurgt Hasseris Kirke, som ligger lige i nærheden af Otiumgården, om at spørge deres kontakter i sognet, om nogen vil være frivillig. Efter nogle måneder meldte en fra sognet sig.
Derudover hjælper vores frivillige til gudstjenester på plejehjemmet. Vi har en månedlig ”sang og musik” eftermiddag og hver uge hjælper en af vores frivillige til, når de har gymnastik og dans.

NY TJENESTE -MÅSKE
Træningscenter Øst, der står for rehabilitering efter skader, har spurgt om vi var interesseret i at samarbejde med dem om frivillige, der kunne følge ældre, der er færdige med rehabilitering og som skal i gang med at træne selv – for at holde det niveau de har trænet sig op til efter skaden og gerne blive endnu stærkere. Efter en undersøgelse af mulighederne, om nogen ville være tovholder osv. måtte vi midlertidigt sige nej til at starte det projekt op. Siden er vi igen blevet spurgt af De frivilliges Hus, om vi ville overveje det igen, hvis de ville hjælpe os med at søge penge til en 10 timers ansættelse om ugen for en koordinator. Det sagde vi ja til og der blev lavet og sendt en ansøgning. Den gælder for 2015, men p.t. er der ikke kommet svar om de penge vi har ansøgt.

AALBORG KOMMUNE
Generelt i 2014 har Aalborg Kommune inviteret de frivillige foreninger til mange møder: Kick-off seminar om deres demensstrategi og flere dialogmøder om fremtidens samarbejde mellem kommune og frivillig foreninger. Sidst var den 30. okt., hvor en frivillig og jeg deltog i et møde i Nordkraft med alle frivillig-foreninger i Aalborg og Aalborg Kommune. Det var et dialogmøde om perspektiverne i samarbejdet og der var input fra 2 forskere og en repræsentant fra FOA. Det er tydeligt, at kommunen ønsker at signalere, at de gerne vil samarbejde mere med de frivillige. Selvom de inviterede FOA, som ikke er så interesseret i det – langt hen ad vejen, tværtimod. Kommunen har tydeligvis besluttet sin kurs og er lidt irriterede over, at vi tager dialogen alvorligt og problematiserer en masse ting. Tendensen får i retning af, at vi i den frivillige verden hellere vil ”sam-skabe” som to ligeværdige parter.  Deres synspunkt er tydeligvis, at udviklingen er i gang, hen i mod en tilbagerulning af de opgaver kommunen har taget sig af i mange år. Det skal tilbage til de pårørende og de frivillige. Vi er nødt til at tage et større med-ansvar. Det mærker vi også tydeligt i dagligdagen – de henvender sig oftere og spørger de frivillige om at tage nye opgaver på sig.
1. dec. var Jens Christian (formand for Aalborgprovstiers M.pl.) og jeg til møde med Rådmand Thomas Krarup om genforhandling af vores samarbejdsaftale. Vi havde selv bedt om et møde, for at synliggøre, hvor meget vi laver i Aalborg Kommune og for at lave PR ud af det. Det var et positivt møde og det gik som vi håbede, men den agenda kommunen har, som jeg beskriver ovenover, blev direkte udtalt af rådmanden. Så tendensen jeg havde oplevet, blev bekræftet af hans ord. Det er ikke helt betryggende, og jeg ved ikke helt hvordan vi skal omstille os til denne situation eller om vi skal kæmpe imod.
Jens Christian og jeg har aftalt, at vi skal arbejde henimod at vi inviterer de andre frivillige foreninger indenfor det sociale område til et dialogmøde – uden kommunen. Så vi kan drøfte hvordan vi oplever udviklingen og måske finde en fælles strategi.
UDFORDRING
Det er en udfordring at være en fast del af et plejehjem. Deres oplevelse af frivillighed, matcher ikke helt vores. Men vi snakker løbende om de udfordringer, der opstår og det lader til at det lykkes. Vores frivillige er glade for at komme dér og det betyder meget for mig. Selvfølgelig er beboerne i centrum og vi gør det for deres skyld. De bliver så glade, når nogen vil læse højt og synge med dem. Sige hej til dem og få en snak, lave mad, som smager og dufter godt. Men det kan bare ikke lade sig gøre, hvis ikke det også er til glæde for de frivillige, - så falder det til jorden. Hvis vi skal presses til at give mad til dem, der ikke selv kan spise eller til at lave mad til hele huset, uden at blive spurgt, fordi det lige passer ind i deres planer – så begynder det at gå galt.
Overordnet set går det godt og vi er i vækst og der er en positiv gejst for Menighedsplejen blandt de frivillige. Men tendensen til at kommunen vil ”tvinge os frivilligt” til at lave mere og tage arbejde som hidtil har ligget FOAs ansatte giver anledning til bekymring for mig. Hvor går grænserne – eller er der nogen?  Jeg har forsøgt mig med tanken, at hver frivillig selv sætter grænsen, fordi hver især ser forskelligt på det og nogen vil gerne tageopgaver som andre ikke vil. Men det er godt nok en svær opgave at lede det på den måde. Internt giver det problemer såsom, at den ene frivillig føler sig underlegen, fordi hun ikke kan/vil give mad til en, der ikke selv kan spise og den anden frivillige godt kan og vil. Udadtil vil det med garanti betyde at vi bliver upopulære hos nogen af de ansatte/ FOA. Men gør vi det ikke, bliver vi upopulære hos kommunen. Det er en forvirrende tid, hvad angår spilleregler for det frivillige arbejde. Året startede så fint med en konference om emnet, hvor SMP var med-arrangør og stod for en work shop om det gode samarbejde mellem frivillige og kommunen. Allerede kort tid efter stod det klart, at spillereglerne ikke er så nemme at fastholde længere. Det er en udfordring og et dilemma vi står i.
VISIONER
Jeg ønsker for vores Menighedspleje i Aalborg, at vi får flere frivillige, da vi har mange opgaver, der venter på at blive taget op. Jeg håber også, at de 35 sogne i vores M.pl. må få endnu mere ejerskab for arbejdet, hvilket er i fuld gang mange steder. Fordi sognene bliver mere og mere bevidste om det diakonale arbejdes vigtighed. Og her er det mit håb, at de oplever, at Menighedsplejen er et godt udgangspunkt for at lave kirkeligt, socialt arbejde for de udsatte mennesker i kirken og i sognet/samfundet omkring dem. Jeg ser også frem til, at vi bliver mere klar over, hvordan vi vil samskabe med Aalborg Kommune, om at nytænke civilsamfundet men også samarbejdet med Kommunen.
KONSULENT FOR SAMVIRKENDE M.PL. I AALBORG STIFT, 15 TIMER/UGEN
- Opsøgende kontakt til nye sogne med interesse for sognediakoni samt eksisterende menighedsplejer i Aalborg Stift
- Kontakt efter henvendelse fra sogne i Aalborg Stift.
- Kontakten omfatter rådgivning af menighedsråd og menighedsplejer, præsentation af SMPs arbejdsområder, afholdelse af kurser, undervisning og inspirationsdage.
- Kontakt til nye og eksisterende menighedsplejer i Viborg og Aarhus Stift (alene ved henvendelse), afholdelse af kurser, undervisning og inspirationsdage i samarbejde med SMPs øvrige medarbejdere

Det har været endnu et godt år i Aalborg Stift –med velbesøgte kurser og nye Menighedsplejer. Jeg glæder mig b.la. over, at jeg kunne bidrage til, at Hirtshals og Ålbæk (Skagen) har fået Menighedsplejer. Det er dejligt, at flere og nye sogne bliver begejstret over Menighedsplejens ideer og visioner.
Det var også meget spændende at deltage i FOA og Frivilligt Forums store konference om frivillighed og spilleregler for det frivillige arbejde. Jeg synes det er vigtigt, at vi i SMP/Menighedsplejen er med til at sætte dagsordenen i det frivillige land – at vi er med til at præge debatten med vores vigtige værdier og unikke præg.
Som nævnt øverst i rapporten, har jeg været rundt omkring i andre foreninger og holde foredrag om Menighedsplejen i min funktion som konsulent.  Generelt kan jeg mærke, at jeg har mange konktakter rundt omkring nu, som ved, jeg er her. Fx har Marie Kirketerp skiftet stillingen som præst i en Aalborgkirke ud med stillingen som diakonipræst i området ved Brønderslev. Hun ringede for en måned siden og ville lige vende nogle ting og bl.a. høre lidt om Vågetjenesten og jeg sendte hende det materiale, jeg har om vågetjenesten.
Desuden ligger der en opgave for mig i at beskrive arbejdet med Vågetjenesten, så det kan anvendes rundt omkring i landet. Både hvordan man starter op, hvad opgaven består i for den frivillige og andre sider af det arbejde. Jeg er i gang med at samle materiale til dette hæfte.
Jævnligt har jeg været i Valby og deltaget i personalemøder samt diakoniudvalgsmøder. Her har vi bl.a. planlagt kurserne for 2015.
DIAKONIENS DAG 2015
En af mine opgaver i år, som konsulent, har været at lede et udvalg for Diakoniens Dag 2015. En lille gruppe fra Viborg Stiftsudvalg sagde ja til at udgøre dette udvalg sammen med mig. Vi mødtes 3 gange i Houlkær Kirke og har ellers skrevet sammen. Nu ligger vores materiale på hjemmesiden www.diakoniensdag.dk. Det lykkedes os både at få en ny salme fra Lars Busk Sørensen og at få en prædikenvejledning fra den nyvalgte biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær. Desuden har vi haft kontakt til bl.a. Menighedsrådenes Blad, Levende Sten og Kirken underviser og foreslået, at de eller vi laver en artikel om Diakoniens Dag 2015. Det blev til en artikel i Levende Sten (for kirke-kulturmedarbejdere) og annonce i MR Blad samt i KD til januar.
23. maj var jeg kursusleder på SMPs temakursus om ledelse af frivillige i Houlkær Kirke. Der var tilmeldt 30 personer og det er ganske fint. Rie Skaarhøj var rigtig dygtig til at undervise og jeg fik selv nogle aha – oplevelser. Jeg har fået positiv feedback fra flere, der deltog.
I sommer besøgte jeg Folkekirkens Feriehjælp ”i aktion. Karin Rask, som sidder Aalborgprovstiers M.pl.s bestyrelse, kørte med mig. Vi var i Jesperhus Blomsterpark kl 9.30, hvor der var rejseledermøde – det havde de hver formiddag. Jeg hilste fra mine kolleger og sagde dem tak for deres store indsats med at give familierne en god sommerferie. Bagefter gik vi rundt og besøgte alle familierne. De hyggede sig og var så glade for at være med. Det var meget positivt!
PSYKISK SÅRBARE
Vi har i år arbejdet i Aalborgprovstier samt på Stiftsbasis for at få et nyt projekt på benene. Nemlig hjælp fra frivillige til psykisk sårbare. Det har dog vist sig svært at finde frivillige hertil og finde en frivillig koordinator. Samt at finde en måde at nå ud til målgruppen på. Men jeg arbejder på sagen på flere fronter. Jeg har bl.a. holdt et møde med en projektleder her i Aalborg, der måske kunne hjælpe os med at få opgaver og frivillige. Det var dog ikke en gangbar vej. Desuden deltog jeg den 8. sept. sammen med 2 frivillige fra Aalborg, i SMPs kursusdag om ”Frivillige i netværksaktiviteter for psykisk sårbare”. Det var en spændende og lærerig dag, men det er stadig ikke lykkedes os at få arbejdet skudt i gang. Vi mangler stadig frivillige og samarbejdspartnere. Da jeg var til møde med rådmanden, den 1. dec. fortalte formanden og jeg ham også om dette projekt og det betød, at rådmanden foreslog os at tage kontakt med en bestemt afdeling, som arbejder med denne gruppe og som står og mangler nogle frivillige at arbejde sammen med. Så nu er der måske en åbning i forhold til at finde målgruppen. Så skal vi have fundet nogle frivillige.
19. september var jeg kursusleder på SMPs temakursus om kirkens hjælp til udsatte børnefamilier. Der var ikke så mange deltagere, men flere havde kørt langt for at være med og udtrykte at de fik meget ud af dagen. Det blev en rigtig spændende og god dag.
SOCIALE MEDIER OG PR
2014 blev året, hvor vi i Samvirkende Menighedsplejer tog de sociale platforme til os og blev synlige på dem. Det glæder mig og jeg bliver nu inspireret af mine kolleger, når jeg hører om og ser, hvad de lægger ud p Facebook, til at gøre noget lignende. Og det er godt. Jeg tror vi er blevet meget mere synlige. For min del har jeg fået mange tilbagemeldinger på det jeg har lagt ud, også mundtligt. At det er spændende at se og følge og at det er vigtigt. For det er en udfordring for mig at holde fast i det med Facebook. Men jeg prøver.
Vi fik også noget bedre ”grej” til at lave PR. Noget mere let og moderne udstyr til bannere mm.  Det er rigtig godt. Vi kan godt gøre mere, men vi er godt i gang.

 

 


Udfordringer og barrierer
Efter konventet fik jeg lavet en Facebook side og var begejstret over det en uge eller to. Men når jeg igen sander til i arbejde og overarbejde, så holder jeg op med at gå på Facebook og det er skidt. For det er meningen at vi skal vise omverdenen at vi er interesseret i dem og at vi eksisterer, ved at være aktiv hver dag på fb. Så det er en ny rutine jeg skal have lært mig. Jeg satser stadig på, at det lykkes mig.
Kommunen presser på for, at de frivillige påtager sig flere og flere opgaver. Vi må nok erkende, at der skal ske ændringer i strukturerne i Danmark, så vi ikke bare forventer at Kommunen klarer alt for os, når det kommer til sundhed og pleje. Men omstillingen foregår bedst, hvis vi er i respektfuld dialog om hvor grænserne skal trækkes. Vi oplever lidt, at Kommunen ikke har så meget respekt for de overvejelser og gerne vil haste det igennem på deres måde. Men skal vi være en ligeværdig medspiller, der ønsker at samskabe med kommunen og andre, så må vi også være klar over, hvor vi står og hvad vi vil skabe. Det synes jeg er svært at finde svar på.
Det er en stor udfordring at få projektet omkring psykisk sårbare op at stå. En af barriererne er, at de frivillige frygter, at opgaven vokser sig for stor. At de vil føle sig ansvarlig for at hjælpe med de mange forskellige problemer de mennesker har. Det er en stor udfordring at få afgrænset opgaven, så potentielle frivillige tør påtage sig opgaven.
Visioner
Jeg ønsker for de små og store samfund rundt om i Danmark, at vi får mange flere Menighedsplejer. Nærvær og omsorg er en mangelvare, hvor vi bor langt fra familiemedlemmer og hvor individualisme og privatlivets fred i årtier har været mantraet. Nogle af følgerne har været ensomhed og åndelig fattigdom. Menighedsplejen har så mange muligheder for at modsvare tendensen og kommer med nærvær og omsorg.  Også for Sognene selv er det vigtigt at de får en Menighedspleje, for bevidstheden er blevet vakt, om at kirken også må være diakonal. Og de søger efter måder at være det på. Det er lige nu, vi må blive synlige for sognene. Det må ligge lige til højrebenet, at det er Samvirkende Menighedsplejer, man kan samarbejde med, hvis diakonien skal blomstre i sognet.
OPLÆG TIL SAMTALER:
1. Hvordan kan vi i SMP være med til at sætte dagsordenen i den diakonale verden her i Danmark? Hvordan bliver Folkekirken klar over, at Diakoni er en vigtig del af kirkens liv og hvordan kan vi i Samvirkede Menighedsplejer være dem, de først tænker på at samarbejde med om at være i Tjeneste for de udsatte i- og udenfor Menigheden.
2. Hvad vil vi skabe sammen med kommunen og evt. private virksomheder. Hvilket samfund vil vi være med til at skabe? Hvor går grænsen for det de frivillige laver og det de ansatte på et plejehjem fx laver? Det er meget mere flydende nu og de ansatte forventer rigtig meget af os, kan jeg mærke. Meget mere, end før 1. januar 2014.
3. De nye projekter og efterspørgslen efter os som ansvarlig for nye projekter. Hvor meget kan vi rumme? Skal vi forsøge at starte op og så se, hvad der vokser og kan bestå? Eller skal vi være mere forsigtige med, hvad vi kaster os ud i?
Med venlig hilsen
Birgitte Viftrup Mortensen, Aalborg

 

 

ÅRSRAPPORT 2013

Birgitte Viftrup Mortensen

 

     (billed mangler)
Frivillig-marked i august
De frivillige og jeg fik mange gode samtaler med folk, der gik forbi!

 


KOORDINATOR AF AFLASTNINGS-OG VÅGETJENESTEN I AALBORGPROVSTIERS M.PL., 15 TIMER/UGEN
Status for året 2013 er, at det har været et spændende år, fyldt med nye ideer og projekter, en samarbejdsaftale med kommunen, et indslag i TV avisen om vores Vågetjeneste i Aalborg, nogle forrygende dage med stand på Danske Kirkedage, mange deltagere på de kurser, vi tilbyder fra Samvirkende M.pl side. Blot for at nævne nogle af de store begivenheder i året, der er gået.
Først vil jeg lige ridse lidt op omkring min stilling. Jeg er ansat 15 timer/ugen til at koordinere vores Aflastnings- og Vågetjeneste i Aalborgprovstiers Menighedspleje. De første 2 år af min ansættelse betalte Samvirkende Menighedsplejer for begge dele af stillingen. Nu betaler de for de 15 timer jeg er ansat som konsulent i Aalborg Stift. I denne funktion ligger fx opgaver såsom at tilbyde kurser for Menighedsplejer i hele Stiftet samt for alle interesserede og opbygge og styrke det sognediakonale arbejde rundt om i sognene. I denne funktion hjælper jeg også sogne i Aalborgprovstier med at realisere nye ideer indenfor sognediakonien. Så I får ikke bare del i de 15 timer men også i de 15 konsulenttimer.
I starten af 2013 blev det meget tydeligt, at der var brug for en drastisk forandring, hvis ikke vores vågetjeneste skulle skrumpe ind til ingenting. Af konkrete praktiske grunde, havde ansatte i kommunen rundt omkring i hjem og plejehjem, fået det fejlagtige indtryk, at de nu skulle henvende sig til Røde Kors, hvis de havde brug for Vågekoner. De havde nemlig fået tilsendt en rundskrivelse fra ældrechefen om at man havde indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors. Tanken om at henvende sig til Ældre-og Handicapafdelingen og foreslå en samarbejdsaftale med os i Menighedsplejen, pressede sig i stigende grad på. Efter samtaler med Kirsten Laursen fra Samvirkende M.pl. og bestyrelsen i Aalborgprovstiers Menighedspleje rettede jeg henvendelse til Ældrechefen og så var ”forhandlingerne” i gang. Det krævede megen insisteren og tålmodighed at arbejde for, at vi fik den samarbejdsaftale og at det ikke bare kunne trække ud i det uendelige at få den. Endelig, midt i maj måned, underskrev begge parter aftalen og den blev efterfølgende sendt rundt til alle ledere i Ældre-og handicapafdelingen.
I starten af juni begyndte telefonen for alvor at ringe igen. Det var fantastisk og en stor lettelse. Men også en ny situation, der krævede nye handlinger, nye ideer og nye veje. Jeg skrev en pressemeddelelse og sendte den til en masse aviser og blade og fik også god respons, bl.a fra Dit Blad, som er Aalborg Kommunes blad til alle seniorer i kommunen. Her fik vi meget spalteplads i et blad i efteråret. Jeg skrev også om nyheden til jer i de 33 sogne i Menighedsplejen.
Det afstedkom desuden et interview i P4 og næste dag var nyheden i TV avisen (3 gange i løbet af aftenen). I sommer blev Vibeke Hedegaard (frivillig koordinator af Vågetjenesten) interwievet til Ugebladet Søndag. Det udkom i uge 2 med et dejligt indblik i vores vågekoners frivillige arbejde. Det var en spændende tid, fyldt med muligheder og henvendelser fra alle kanter. Godt for Samvirkende Menighedsplejer og Aalborgprovstiers M.pl. Godt for de frivillige, der pludselig oplevede en ny situation, hvor deres arbejde ikke var helt skjult for omverdenen og hvor der igen var opgaver til dem. Men i sidste ende er det ganske enkelt livs nødvendigt for vores Tjenester i Aalborg, at det skete, hvis ikke vores Vågetjeneste skulle forsvinde helt.
I alt har vi 29 frivillige i vores to Tjenester. Vi har p.t. 17 vågekoner, som brænder for, at ingen mennesker dør uønsket alene! Når Vibeke Hedegaard eller jeg ringer til dem, er det ofte med få timer eller en halv dags varsel og alligevel er det altid positivt at snakke med dem og høre, om de har tid og mulighed for at træde til. Generelt er de frivillige altid glade for at få lov til at støtte den døende ved deres nærvær. Det gør det nemt at sætte en vågetjeneste i gang og få lavet en plan for de næste dage. De første 4 mdr. af 2013 havde vi 4 henvendelser og siden maj har vi haft 29 henvendelser.
2. september havde vi en kursusdag, særligt for vågekonerne. Vi brugte både tid på erfaringsdeling og fik snakket om de oplevelser, der kan stille én i et dilemma eller gøre én usikker. Vi spiste sammen og så kom Ruth Østergaard Poulsen, som er sygehuspræst i Aalborg og underviste om åndelig omsorg. Det var meget spændende og vi fik mange spørgsmål og tanker på bordet fra de frivilliges side. Ruth var god til at besvare og sætte nye tanker i gang. Hun udtrykte stor glæde over, at der findes frivillige vågekoner og roste deres arbejde og sagde, at hun godt ville støtte os på den måde, at vi gerne måtte ringe og få supervision af og til, hvis nogle spørgsmål trængte sig på. Derudover ville hun gerne komme tilbage en gang om året og holde en fælles supervision/undervisning for vågekonerne. Det sagde vi selvfølgelig mange tak til!
2013 har været et år, hvor Vågetjenesten har fået ekstra opmærksomhed. Årene før var det særligt Aflastningstjenesten vi havde fokus på, i oplæg til samtaler og kursustilbud. I år havde vi i Samvirkende et tema kursus om sorg – om kirkernes tilbud til sorgramte, som også var meget relevant for vågekonerne.
I april deltog vi i en kursusdag for netværket af Aflastningstjenester og også her var der fokus på døende og den åndelige omsorg. En spændende dag med undervisning fra Rita Nielsen, der er sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice.
Vi har igen i år fået nye aflastere, ligesom vi også har fået nye vågekoner. P.t. har vi 15 aflastningsforløb i gang, men kunne stadig godt have flere, idet vi har flere på venteliste. På grund af stigningen i henvendelser har vi lige nu en ret lang venteliste, men mange forløb kan vi starte allerede efter 4-8 uger.
Demenscaféen er stadig en succes. Både for de frivillige og de gæster vi har, som ser frem til vores onsdag eftermiddage. Demenskoordinatoren og hele demensteamet i Vestbyen opfatter den som en stor succes og det gør vi bestemt også i Aalborg M.pl. I 2013 har de frivillige i Caféen for alvor taget ansvar for områder, som de særligt står for. De laver selv programmet og inviterer gæster mm. To har påtaget sig at have særligt ansvar for, at vi hver måned har musik og bevægelse på programmet. De har været sammen på kursus 2 gange for at være godt klædt på til den opgave.
Pga. dette samarbejde blev vi spurgt om at deltage i et nyt tiltag, som kommunens demenskoordinatorer har arbejdet med i 2013, nemlig en stor fælles dag for alle, der arbejder med demens i Aalborg Kommune. Man valgte at lægge dagen på den internationale Alzheimerdag som Alzheimerforeningen markerer med en Huskedag landet over d. 21. september.
3 frivilligorganisationer blev inviteret med til at stå på stand og fortælle om vores arbejde med at støtte mennesker med demens samt deres pårørende. Der var et meget spændende program, med b.a foredrag af Peter Lund Madsen. To frivillige og jeg var på vores stand og vi fik talt med mange ansatte i Aalborg Kommune. De var meget interesserede i både Vågetjenesten og Aflastningstjenesten samt vores erfaringer med caféen for demente. Det er også en stor glæde at opleve de frivillige fortælle om vores Tjenester og sætte ord på, hvor meget de brænder for at gøre noget for lige præcis disse mennesker.
I forhold til PR af Aflastnings- og Vågetjenesten, har 4 frivillige og jeg haft et projekt kørende i 2013 hvor vi har indsamlet inspiration og data til at få lavet helt nye foldere, med nyt layout og indhold. Vi har to gange mødtes hos en frivillig, som i øvrigt er meget kunstnerisk og fik lyst til at forsøge at male en forside til en folder. Hendes resultat blev vi meget begejstrede for og arbejder videre med at få det trykt.
Udover standen på Huskedagen, har vi haft en stand på Frivillig Markedet i august, som er arrangeret af De Frivilliges Hus. Både frivillige og jeg deltog og fik mange gode samtaler med folk, der gik forbi.
Desuden har vi deltaget i Frivillighedens Dag i sept. hvor vi, der laver socialt frivilligt arbejde mødes i Nørresundby og går over broen i en lang række. Vi danner en menneske kæde på broen for at gøre opmærksom på det frivillige arbejde. I Rådhuset talte Thomas Kastrup Larsen og der blev uddelt årets frivillig pris.
9.-12. maj havde vi Danske Kirkedage i Aalborg. Eftersom vi skulle have en stand på Mulighedernes Marked og jeg skulle holde en workshop, var der en del forberedelse forinden. Det var vores mål at være synlige og få mange gode samtaler med folk på kirkedagene. Og det må siges at lykkes! Med sparring fra bestyrelsen i Aalborg, havde jeg lavet en konkurrence, hvor man kunne vinde et hotelophold, bøger, radio mm. Alt sammen m