Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AALBORGPROVSTIERS MENIGHEDSPLEJE

§1 Formål

Aalborgprovstiers Menighedspleje er en selvstændig institution, som har til formål at udøve diakonalt arbejde for borgere i Aalborg Kommune.

Menighedsplejens hjemsted er Aalborg kommune.

Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

§2 Medlemmer

Menighedsplejen omfatter de menighedsråd i Aalborg Kommune, som har meldt sig ind i Aalborgprovstiers Menighedspleje.

Et menighedsråds medlemsskab er gældende for mindst et år ad gangen og kan kun bringes til ophør med et halvt års varsel til udløbet af et regnskabsår.

§3 Repræsentantskabet

Menighedsplejens højeste myndighed er Repræsentantskabet. Efter hvert menighedsrådsvalg vælger hvert tilsluttet menighedsråd to medlemmer til Repræsentantskabet. Mindst en af disse medlemmer skal være medlem af sognets menighedsråd. For at kunne vælges som repræsentant, skal man være valgbar ved menighedsrådsvalget.

§4 Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabet mødes hvert år til repræsentantskabsmøde, som skal afholdes inden 1. maj.

Ud over bestyrelsen og repræsentanterne inviteres kirkens ansatte og medlemmer af de tilsluttede menighedsråd og frivillige i Menighedsplejens arbejde til at deltage i Repræsentantskabsmødet. Kun de valgte repræsentanter har stemmeret ved repræsentantskabsmøder.

Indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet sker ved brev eller mail til repræsentantskabsmedlemmerne og menighedsrådsformændene med mindst 6 ugers varsel.

Indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden

 

 • Valg af dirigent

 • Bestyrelsens beretning

 • Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

 • Budget for det indeværende regnskabsår

 • Indkomne forslag

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf  §6 (skriftlig afstemning)

 • Valg af revisorer (i lige år)

 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

 • Eventuelt

 

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før Repræsentantskabsmødet. Der kan desuden foreslås bestyrelsesmedlemmer på Repræsentantskabsmødet, hvis der ikke er kandidater nok. Alle foreslåede kandidater er da på valg. For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være valgbar til menighedsrådsvalg.

Repræsentantskabsmødet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.

Valg gælder for 2 år – valg af suppleanter dog kun 1 år.

Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot et repræsentantskabsmedlem ønsker dette.

§5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.

§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der vælges således

 

 • 5 medlemmer vælges af Repræsentantskabet for to år (2 vælges i lige år, 3 i ulige år)
 • Præster og sognemedhjælpere i de tilsluttede sogne kan hver af deres midte vælge et bestyrelsesmedlem. Valget gælder for 2 år (vælges i lige år)
 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren (Tilføjet 25.1.2016)

Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer. Desuden udpeges en sekretær.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov – dog mindst 2 gange årligt.

Mødet indkaldes og ledes af formanden.

Der udarbejdes et referat fra bestyrelsesmøderne. Referat af bestyrelsesmøderne skal sendes til Repræsentantskabet samt de tilsluttede menighedsråd v. formanden.

§7 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå de konkrete diakonale opgaver og fastlægge regler for udvalgenes opgaver.

§8 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer.

§9 Vedtægtsændringer og ophør

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde stemmer herfor.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

Opløsning af Menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af 2/3 af den samlede bestyrelse. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende års repræsentantskabsmøde stemme herfor. Anvendelse af eventuel formue besluttes af repræsentantskabet.

§10 Overgangsregler

Disse vedtægter har gyldighed fra den 23. august 2001 fra hvilken dato, der også foretages valg til Menighedsplejens bestyrelse. Fra og med årsmødet i år 2002 foretages valg til bestyrelsen efter §6.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Ansgars kirken den 23. august 2001.

Ændringer er vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 31. januar 2012 i Vodskov Sognegård